1135
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3874095
XN TƯ NHÂN CƠ KHÍ XD THỦY NGUYÊN
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI