NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ Tìm thấy 15