NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ Tìm thấy 5