NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ Tìm thấy 9