Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / ĐIỆN - THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN
Ngành nghề cùng phần loại: