NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Đóng tàu và cấu kiện nổi Tìm thấy 29