NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh Tìm thấy 2