Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / KHẢO SÁT - ĐỊA CHẤT - THỦY VĂN - KHÍ TƯỢNG