Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THỦY HẢI SẢN - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN