Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / TRỤ ĐIỆN LỰC - TRỤ CHIẾU SÁNG