Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / DẦU KHÍ - XÂY DỰNG NGOÀI KHƠI