Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN