Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / HÀN - VẬT TƯ & THIẾT BỊ