Ngành nghề: MAY MẶC & PHỤ LIỆU / THỂ DỤC THỂ THAO - TRANG PHỤC - DỤNG CỤ