Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

Số 10 Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
12 Tháng Mười Hai, 2020 / 1027
Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại : (0222) 3875526

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được thành lập ngày 25/8/1998 tại Quyết định số 152/1998/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế được quyết định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND…