780
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - TƯ VẤN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 36417184
Website: vbsp.org.vn
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

NHCSXH được tổ chức theo 3 cấp: Hội sở chính ở Trung ương, Chi nhánh ở cấp tỉnh, Phòng giao dịch ở cấp huyện. Mỗi cấp đều có bộ máy quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp:

Bộ máy quản trị, gồm: Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc ở Trung ương; Ban đại diện Hội đồng quản trị ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ máy điều hành tác nghiệp bao gồm: Hội sở chính ở Trung ương; Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin; 63 Chi nhánh cấp tỉnh và 631 Phòng giao dịch cấp huyện.

  • TÀI CHÍNH – TƯ VẤN

 

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI