3
CÔNG TY TNHH COOLING STATION
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1050 : Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Ngành nghề kinh doanh:

– 1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
+ Chi tiết: Sản xuất, chế biến kem
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ chế biến, sản xuất thực phẩm tươi sống tại trụ sở).
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI