5
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEWORLD CAPITAL
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4633 : Bán buôn đồ uống

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6312: Cổng thông tin
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI