1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KHO BÃI PHÚC THỊNH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8010 : Hoạt động bảo vệ tư nhân

Ngành nghề kinh doanh:

– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. môi giới mua bán hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị lọc nước
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ chi tiết: đại lý bán vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 8010: Hoạt động bảo vệ tư nhân
+ chi tiết: dịch vụ bảo vệ
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI