1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUNG NHÂN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5310 : Bưu chính

Ngành nghề kinh doanh:

– 5310: Bưu chính
+ Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn về bất động sản; Môi giới bất động sản

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI