1
CÔNG TY TNHH LỘC HIỂN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).
– 5221: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt)
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa, đại lý giao nhận đa phương thức; Môi giới hàng hải; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, kiểm tra vận đơn; Dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; Giám định thương mại, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; Dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; Dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ chi tiết: Dịch vụ đóng gói hàng hóa, đóng gói container

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI