2
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG XE MÁY HUYỀN PHẠM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4530 : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2930: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
– 3091: Sản xuất mô tô, xe máy
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3315: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
+ Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI