1311
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - CHO THUÊ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38288439
Email: vfc@sbicfinance.vn
Công TY TÀI CHÍNH TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ
Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ (Vietnam Shipbuilding Finance Company) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tiền thân là Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy được thành lập theo Quyết định số 3456/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và hoạt động theo Giấy phép số 04/GP-NHNN ngày 16/3/2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngày 9/5/2000, VFC chính thức đi vào hoạt động với chức năng là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ thu xếp, quản lý vốn và cung cấp dịch vụ tài chính cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và các đơn vị thành viên.

Công ty đã chuyển mô hình hoạt động theo mô hình Công ty Tài chính TNHH MTV theo Quyết định số 585/QĐ-CNT ngày 13/08/2010 của HĐQT Tổng Công ty CNTT Việt nam và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-CNT ngày 23/08/2010 và được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 2334/QĐ-NHNN ngày 4/10/2010.

Vốn điều lệ của VFC hiện nay là 2.523 tỷ đồng, do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy cấp 100%.

Trải qua giai đoạn nhiều biến động và thay đổi trong chiến lược quản lý tổ chức và hoạt động, đến nay quy mô của VFC đã cơ bản ổn định với đội ngũ gần hơn 250 cán bộ nhân viên. Mô hình hoạt động của VFC gồm 03 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh và 02 Công ty con hạch toán độc lập: Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-VINASHIN (vốn điều lệ 333,340 tỷ đồng, VFC góp 300 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV TNHH MTV Cho thuê Tài chính Công nghiệp tàu thủy (vốn điều lệ 300 tỷ đồng do VFC góp 100%).

Đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD nói chung và tái cơ cấu toàn Công ty nói riêng, VFC đang từng bước nỗ lực vượt qua thử thách, tận dụng mọi cơ hội và tiềm năng, xiết chặt đội ngũ, phát huy những giá trị truyền thống đồng thời thực hiện những hướng đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế tối đa những rủi ro, cùng Tổng Công ty từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

  • TÀI CHÍNH – CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI