2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ZAP HORIZON
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế trang web, thiết kế phần mềm, thiết kế đồ họa

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI