2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ZCLOUDING VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ lập trình (CPC 842)
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 842)
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
+ Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) (trừ xử lý dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy tính (CPC 929) Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án thực hiện các hoạt động giáo dục – đào tạo theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và quy định pháp luật liên quan
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI