258
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38750180
DNTN KHÍ CÔNG NGHIỆP PHÚC HỒNG LỢI
KHÍ CÔNG NGHIỆP:
O2,
AXETYLEN,
NITƠ,
CO2,
ARGON,
KHÍ TRỘN GAS
  • GAS – KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI