142
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN XANH
– Tư vấn và triển khai các Dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM)
– Lập, quản lý, giám sát, đánh giá Dự án
– Dịch vụ năng lượng (ESCO)
– Kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, nhãn năng lượng
– Truyền thông, đào tạo tăng cường năng lực
– Đánh giá tác động xã hội, chính sách an toàn
– Biến đổi khí hậu

  • NĂNG LƯỢNG SẠCH
  • NĂNG LƯỢNG – DỊCH VỤ & TƯ VẤN QUẢN LÝ
  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI