2
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HOA UY
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

Ngành nghề kinh doanh:

– Ngành nghề chưa có mã: Giao dịch và tiếp thị

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI