563
VIỆN VẬT LÝ TP. HCM
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN NƯỚC, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM:
– ĐỘ DẪN ĐIỆN
– ĐỘ MẶN
– ĐỘ PH
– ĐỘ ORP
– OXY HÒA TAN
– NHIỆT ĐỘ
– ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
– ĐỘ ẨM GO
– BÊTON
– CHỐNG BÁM VÔI GỈ ĐƯỜNG ỐNG
– ĐẾM GIỌT CHẤT LỎNG
– CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH
– CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG
  • PHÒNG THÍ NGHIỆM – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI