Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / GAS - KHÍ HÓA LỎNG - ĐÓNG BÌNH & BỒN