NGÀNH NGHỀ: CHƯA PHÂN LOẠI/Hoạt động viễn thông có dây Tìm thấy 9