Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨCTìm thấy 32 kết quả

  • CÔNG TY TNHH R&I LABS
  •   C2.4422, Tầng 44, D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy
    KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân; kiểm soát hạt nhân và thực hiện các hoạt động sự nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng trên. Lịch sử hình thành và phát triển của Cục ATBXHN trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất 1994-2003: Sự ra đời và hoạt động của Ban An toàn bức xạ và hạt nhân Trong bối cảnh đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và chuẩn bị bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác quản lý an toàn bức xạ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trên quan điểm đảm bảo sự phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường khi triển khai áp dụng các kỹ thuật bức xạ, hạt nhân. Ngày 30/7/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 389/TTg về việc thành lập Ban An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KHCN) và ngày 4/3/1995 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 159/QĐ-TCCB ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Ban ATBXHN. Từ đó, Ban ATBXHN có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ KHCN thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Giai đoạn thứ hai 2003-2007: Thành lập Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, trên cơ sở Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký Quyết định số 1073/2003/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2003 và Quyết định số 12/2004/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2004 về việc thành lập và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN). Các đơn vị trực thuộc Cục được hình thành và có nhiệm vụ chuyên môn rõ ràng. Điều này khẳng định tầm quan trọng của công tác quản lý an toàn bức xạ trong thời đại hiện nay; đồng thời khẳng định vị thế và vai trò của một cơ quan quản lý nhà nước với trọng trách tham mưu cho Bộ trưởng trong công tác quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập. Giai đoạn thứ ba 2007 - nay: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Cục Trong quá trình phát triển, nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức hợp lý, tương xứng với các chức năng, nhiệm vụ Cục đảm nhận, ngày 20/6/2007 Bộ trưởng Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Cục KSATBXHN. Theo đó, Phòng Hợp tác quốc tế, Pháp chế và Thông tin được tách thành Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Pháp chế và Thông tin; bổ sung thêm một Phòng mới là Phòng An toàn và Thanh sát hạt nhân. Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký quyết định số 630/QĐ-BKHCN đổi tên Cục KSATBXHN thành Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN). Sáu tháng sau, Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký Quyết định số 2248/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2008 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới của Cục ATBXHN, thay thế cho Điều lệ cũ. Theo Điều lệ mới, các nhiệm vụ của Cục được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn, bao gồm: quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước về an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân; kiểm soát hạt nhân nhằm ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân; thực hiện các hoạt động sự nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý. Cơ cấu tổ chức của Cục cũng được tổ chức lại, bao gồm 8 đơn vị trong đó có Phòng An toàn hạt nhân và Phòng Kiểm soát hạt nhân (trên cơ sở Phòng An toàn và Thanh sát hạt nhân cũ). Sự phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Cục, đặc biệt trong những năm gần đây, đã chứng tỏ sự chỉ đạo đúng hướng của Lãnh đạo Bộ KHCN trước yêu cầu thực tế ngày càng lớn đối với việc quản lý an toàn, an ninh, kiểm soát ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận rằng sự phát triển còn là kết quả từ những quyết tâm không ngừng và những thành tích nổi bật của Lãnh đạo, cán bộ Cục trong quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • Lĩnh vực: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hình ảnh.Viện bảo vệ thực vật Vị trí Chức năng: 1. Viện Bảo vệ thực vật được thành lập theo điểm"c" Khoản "1" Điều 2 của Quyết định số: 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 2. Viện Bảo vệ thực vật là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về dịch hại và sinh vật có ích trên cây trồng nông lâm nghiệp, các đối tượng kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật trên phạm vị cả nước. Trụ sở của Viện đặt tại Phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ: 1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực: a) Điều tra cơ bản về sinh vật gây hại, sinh vật có ích, xây dựng quỹ gen về sinh vật trong bảo vệ thực vật; bảo quản và xây dựng bộ mẫu chuẩn quốc gia về côn trùng, bệnh hại, cỏ dại, vi sinh vật nông nghiệp, ký sinh thiên địch; b) Nghiên cứu sâu bệnh, bệnh, cỏ dại và các dịch hại khác hại cây Nông Lâm nghiệp và giải pháp phòng trừ; c) Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật; d) Nghiên cứu độc lý, dư lượng, phát triển thuốc bảo vệ thực vật và giải pháp sử dụng theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; đ) Nghiên cứu và xác định các đối tượng kiểm dịch thực vật; e) Nghiên cứu đánh giá nguy cơ và quản lý dịch hại phục vụ sản xuất nông sản an toàn; f) Tham gia nghiên cứu chọn tạo giống chống chịu sâu bệnh có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho các vùng sinh thái của cả nước. 3. Thực hiện khảo, kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. 4. Thực hiện chức năng khuyến nông, khuyến lâm về bảo vệ thực vật; 5. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật với các tổ chức trong nước theo quy định của Nhà nước. 6. Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật. 7. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân thực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật. TỔ CHỨC BỘ MÁY: • Lãnh đạo Viện: Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Liêm    ĐT:024 38388736 P. viện trưởng: TS. Trịnh Xuân Hoạt  ĐT: 024 37521380 P. viện trưởng TS. Hà Minh Thanh     ĐT: 024 37520530 • Các phòng nghiệp vụ: Văn phòng Viện; Phòng Khoa học và HTQT; • Các bộ môn nghiên cứu: Bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật; Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng; Bộ môn Thuốc, Cỏ dại & Môi trường; Bộ môn chẩn đoán & Giám định dịch hại và thiên địch; • Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm đấu tranh sinh học. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam Bộ LỰC LƯỢNG CÁN BỘ: Viện có 135 cán bộ trong biên chế, trong đó có: 19 Tiến sỹ chuyên ngành; 75 Thạc sỹ; 36 kỹ sư và 5 nhân viên kỹ thuật và nhân viên phục vụ.
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
  • CH TÚ ANH
  •   366 QL1, P.TÂN TIẾN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
  KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
  • CH VÂN HẢI
  •   55 HÀNG ĐÀO, Q.HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI
  KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC
 • KHOA HỌC - CÁC TỔ CHỨC