Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / THỦY HẢI SẢN - DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT