Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / DÂY XÍCH - DÂY SÊN