Ngành nghề: MAY MẶC & PHỤ LIỆU / DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN