Ngành nghề: MAY MẶC & PHỤ LIỆU / MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN