Ngành nghề: MAY MẶC & PHỤ LIỆU / TÚI - CẶP - GIỎ XÁCH