Ngành nghề: MÁY MÓC THIẾT BỊ / GIÀY - DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU