Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / ĐƯỜNG THỦY - ĐÓNG TÀU & SỬA CHỮA