Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / GIA CẦM - GIA SÚC - BUÔN BÁN & CHĂN NUÔI