Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / BỐC XẾP HÀNG HÓA - THIẾT BỊ