Thêm kết quả...

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển

 

Ngân hàng thương mại là ngân hàng được tổ chức để thực hiện các dịch vụ ngân hàng công ích, chẳng hạn như nhận tiền gửi, cho vay tiền, … Mặt khác, ngân hàng Phát triển đề cập đến một cam kết tài chính đa mục tiêu được thiết lập để cung cấp hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, nhằm khuyến khích phát triển.

Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống tài chính của mọi quốc gia. Nếu hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế hoạt động có hiệu quả thì nó góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Mọi thành phần trong xã hội đều sử dụng các dịch vụ khác nhau do ngân hàng cung cấp cho các mục đích khác nhau.

Các ngân hàng được chia thành ba loại – Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển.

Bảng biểu so sánh

 

Cơ sở để so sánh Ngân hàng thương mại Ngân hàng Phát triển
Ý nghĩa Ngân hàng Thương mại là những ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính cơ bản cho các cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng Phát triển là những ngân hàng được thành lập để cung cấp tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế.
Thiên nhiên Phản ứng Chủ động
Thiết lập Được thành lập theo Đạo luật Công ty, với tư cách là Công ty Ngân hàng. Được thiết lập theo hành động chuyên biệt.
Nguồn quỹ Gây quỹ từ việc chấp nhận tiền gửi công khai. Vay, cho và bán chứng khoán.
Các khoản cho vay được cung cấp Cho vay ngắn hạn và trung hạn Cho vay trung và dài hạn
Sự định hướng Lợi nhuận theo định hướng Định hướng phát triển
Mục đích Để kiếm lời bằng cách cho vay tiền với lãi suất cao. Để đạt được lợi nhuận xã hội, bằng cách cung cấp vốn cho các dự án phát triển.
Các dịch vụ được cung cấp Dịch vụ tư vấn Pháp lý, Kinh doanh và Điều tra Tín dụng được cung cấp với một khoản phí nhất định. Dịch vụ tư vấn và cố vấn được cung cấp cho sự phát triển và thúc đẩy của doanh nghiệp.
Khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp Chính quyền

Định nghĩa Ngân hàng Thương mại

Ngân hàng Thương mại, như tên gọi cho thấy, là một tổ chức tài chính định hướng lợi nhuận được thành lập để nhận tiền gửi từ công chúng, cung cấp dịch vụ tài khoản vãng lai, cho vay và cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính cho các cá nhân và tổ chức kinh doanh.

Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa người gửi tiền và người đi vay. Nó trả lãi cho người gửi tiền đối với số tiền đã gửi với lãi suất thấp và cho người vay vay với lãi suất cao, tùy thuộc vào yếu tố rủi ro liên quan. Bằng cách này, ngân hàng thương mại kiếm tiền.

Lãi suất cung cấp cho người gửi tiền được gọi là lãi suất vay, trong khi tỷ lệ mà ngân hàng cho vay, được gọi là lãi suất cho vay. Sự khác biệt giữa cho vay và lãi suất đi vay được gọi là ‘lây lan‘, Số tiền sinh lời.

Các khoản tiền gửi nhận được từ công chúng không chỉ cung cấp tiền mà còn tăng trách nhiệm cung cấp tính thanh khoản và an toàn, vốn hạn chế việc sử dụng chúng.

 

Các Ngân hàng Thương mại chủ yếu được chia thành Ngân hàng theo lịch trình và Ngân hàng không theo lịch trình. Hơn nữa, các ngân hàng dự kiến ​​bao gồm các ngân hàng Quốc hữu hóa, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và các công ty con của nó, ngân hàng khu vực tư nhân và ngân hàng nước ngoài.

Các chức năng được thực hiện bởi các Ngân hàng Thương mại được chia thành hai loại – Chức năng chính và Chức năng phụ. Các chức năng này được mô tả như sau:

 

Chức năng chính

 1. Chấp nhận tiền gửi
  • Tiết kiệm thời gian
   • Tiền gửi cố định
   • Gửi tiền định kỳ
   • Chứng chỉ tiền mặt
  • Tiền gửi
   • Tiết kiệm Tài khoản Ngân hàng Tiền gửi
   • Tiền gửi Tài khoản Hiện tại
 2. Tạm ứng các khoản cho vay
  • Thấu chi
  • Tín dụng tiền mặt
  • Chiết khấu hóa đơn
  • Khoản vay và ứng trước
  • Tài chính Nhà ở
  • Khoản vay chống lại cổ phiếu / chứng khoán
  • Khoản vay chống lại chứng chỉ tiết kiệm
  • Cho vay tiêu dùng và ứng trước
  • Chứng khoán hóa các khoản cho vay

 

Chức năng phụ

 1. Dịch vụ đại lý
  • Kinh doanh ngoại hối
  • Bộ sưu tập séc, lãi suất và cổ tức.
  • Mua bán chứng khoán
  • Lập tờ khai thuế thu nhập
  • Thanh toán tiền thuê nhà, hóa đơn điện, phí bảo hiểm, v.v.
  • Hoạt động như những người thực thi Di chúc.
 2. Dịch vụ Tiện ích Chung
  • Cơ sở khóa an toàn
  • Kiểm tra quà tặng
  • Cơ sở ATM
  • Cung cấp thông tin và thống kê thương mại
  • Cơ chế thanh toán, tức là chuyển tiền
  • Séc du lịch
  • Thư tín dụng
  • Thẻ tín dụng
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Dịch vụ tư vấn
  • Chấp nhận hóa đơn
  • Ngân hàng thương mại
 3. Chức năng đầu tư
 4. Tạo tín dụng

 

Định nghĩa Ngân hàng Phát triển

Ngân hàng Phát triển là một tổ chức tài chính chuyên biệt được thành lập để cung cấp các cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển khu vực công nghiệp và nông nghiệp bằng cách cung cấp các khoản vay trung và dài hạn.

Nó cũng cung cấp các dịch vụ khác như bảo lãnh phát hành cổ phiếu, hoạt động đầu tư và bảo lãnh và các hoạt động khuyến mại cho các thực thể kinh doanh. Chức năng chính của ngân hàng phát triển là cấp tín dụng cho các dự án đầu tư thâm dụng vốn, thường là dài hạn, có tỷ suất sinh lợi thấp.

 

Mục tiêu của Ngân hàng Phát triển

 • Khuyến khích tăng trưởng công nghiệp.
 • Để tạo cơ hội việc làm.
 • Để hồi sinh các đơn vị bị bệnh.
 • Khuyến khích các dự án tự kinh doanh.
 • Để xóa bỏ sự mất cân bằng khu vực.
 • Phát triển các vùng lạc hậu.
 • Phát triển lĩnh vực nhà ở.
 • Thúc đẩy và cung cấp tài chính cho các ngành công nghiệp quy mô nhỏ.
 • Tạo điều kiện mở rộng và phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn.

 

Sự khác biệt chính giữa Ngân hàng Thương mại và Phát triển

Sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển có thể được rút ra rõ ràng trên các cơ sở sau:

 1. Ngân hàng Thương mại là các ngân hàng được thành lập để đảm nhận các dịch vụ ngân hàng cơ bản cho công chúng.Mặt khác, các Ngân hàng Phát triển là các tổ chức tài chính, được thành lập để cung cấp vốn cho các công ty và dự án mới và mới thành lập liên quan đến phát triển kinh tế, nông nghiệp và công nghiệp.
 2. Ở Ấn Độ, ngân hàng thương mại được thành lập dưới dạng công ty cổ phần, gọi là công ty ngân hàng. Mặt khác, các Ngân hàng Phát triển được thành lập theo đạo luật chuyên biệt, được quốc hội thông qua.
 3. Ngân hàng phát triển về bản chất là chủ động vì nó đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các dự án và phát triển các công ty mới thành lập. Ngược lại, các ngân hàng thương mại phản ứng nhanh về cơ hội kinh doanh, bởi vì nó đòi hỏi khả năng ngân hàng, sau khi quyết định của doanh nhân được đưa ra, sau đó ý tưởng được xem xét.
 4. Các ngân hàng thương mại huy động vốn bằng cách chấp nhận tiền gửi của công chúng. Ngược lại, các Ngân hàng Phát triển huy động vốn từ việc đi vay, tài trợ của chính phủ và bán chứng khoán.
 5. Các ngân hàng thương mại cho vay ngắn hạn và trung hạn, trong khi các ngân hàng phát triển cho vay trung và dài hạn.
 6. Ngân hàng Thương mại là chủ thể kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Ngược lại, các Ngân hàng Phát triển được thành lập để khuyến khích sự phát triển.
 7. Các Ngân hàng Thương mại nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay tiền với lãi suất cao. Ngược lại, các ngân hàng phát triển nhằm đạt được lợi nhuận xã hội, bằng cách cung cấp vốn cho các dự án thâm dụng vốn.
 8. Các Ngân hàng Thương mại cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn kinh doanh và dịch vụ Điều tra tín dụng được cung cấp với một khoản phí nhất định. Ngược lại, dịch vụ tư vấn và cố vấn được cung cấp cho sự phát triển và thúc đẩy của doanh nghiệp, bởi một ngân hàng phát triển.
 9. Các ngân hàng thương mại giao dịch với công chúng và các tổ chức kinh doanh, trong khi các ngân hàng phát triển giao dịch với chính phủ.

 

Phần kết luận

Các ngân hàng có quyền phát hành kỳ phiếu, để lưu thông tiền dưới dạng tiền giấy, cũng như gửi tiền nhận được từ công chúng và ứng trước giống như các khoản cho vay đối với những người xin nó.

Nguồn: LIVING-IN-BELGIUM

 

 

 

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Phát triển   Ngân hàng thương mại là ngân hàng được tổ chức để thực hiện các dịch vụ ngân hàng công ích, chẳng hạn như nhận tiền gửi, cho vay tiền, ... Mặt khác, ngân hàng Phát triển đề cập đến một cam kết tài chính... Xem bài viết