3
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI CHẮP CÁNH FOUNDATION

CC Foundation được thành lập ngày 4/5/2021 nhằm hỗ trợ triển khai các sáng kiến/chương trình/dự án phát triển cộng đồng bền vững thông qua việc tài trợ tài chính cho các cá nhân/tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

CC Foundation được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện, không chủ động huy động vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, công khai, minh bạch về tài chính, tài sản và các hoạt động, không phân biệt đối xử, độc lập và trung lập với các tổ chức chính trị, kinh tế và tôn giáo.

  • QUẢN LÝ – TƯ VẤN & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI