569
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Điện thoại: (0213)3790882
CTY CP MINH PHÁT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI