926
Ngành nghề : KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38290092
Website: www.kttvnb.vn
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỀ KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG, NƯỚC & KHÔNG KHÍ
  • KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI