Ngành nghề: CHƯA PHÂN LOẠI / PHÒNG THÍ NGHIỆM - VẬT TƯ & THIẾT BỊ