Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / ỐC - VÍT - BÙ LOONG