Ngành nghề: MAY MẶC & PHỤ LIỆU / QUẦN ÁO - CỬA HÀNG