Có thể thỏa thuận thanh toán lương những ngày chưa nghỉ phép

Theo Khoản 3 Điều 113 Luật Lao động, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Bà Trần Thị Thanh Xuân (TPHCM) hỏi, căn cứ quy định nêu trên, trong các trường hợp khác, nếu người lao động và công ty có thỏa thuận hoặc nội quy lao động có quy định người lao động vẫn được thanh toán tiền lương cho ngày nghỉ hàng năm chưa sử dụng trong các trường hợp khác ngoài 2 trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì có vi phạm pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì pháp luật lao động khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp muốn tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động về thu nhập thì có thể thỏa thuận thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hàng năm của người lao động ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động nêu trên.

Nguồn: dantri.com.vn

Theo Khoản 3 Điều 113 Luật Lao động, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Bà Trần Thị Thanh Xuân (TPHCM) hỏi, căn cứ quy định nêu trên,… Xem bài viết