1
CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINHEALTH
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– 8211: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
– 8531: Đào tạo sơ cấp
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI